Nabavka komunalne opreme

Općina Vela Luka se u svibnju 2020. prijavila se na Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijavom na javni poziv Općina je tražila sufinanciranje nabave: 2 rolo kontejnera, 200 komada kompostera volumena 280 litara, 50 komada kompostera volumena 350 litara, 10 komada kompostera volumena 1170 litara.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u lipnju donio odluku te je naručena roba isporučena krajem rujna. Rolo kontejneri su namijenjeni za potrebe reciklažnog dvorišta, a komposteri će biti podijeljeni zainteresiranim građanima i gospodarskim subjektima. Ukupna vrijednost isporučene robe je 221.712,50 kuna. Iznos sufinanciranja od strane Fonda je 133.027,50 kuna (60%), dok će Općina sudjelovati sa 88.685,00 kuna (40%).

Ovih dana Komunalne djelatnosti d.o.o. započinju sa podjelom kompostera korisnicima koji su u bili iskazali interes, ali i ostalim zainteresiranim korisnicima, ovisno o broju dostupnih kompostera. Pravo na besplatnu dodjelu kompostera imaju korisnici kućanstava s područja Općine Vela Luka uz uvjet da nemaju otvorenih dugovanja prema Komunalnim djelatnostima d.o.o. i Komunalcu d.o.o. Zainteresirani korisnici su prethodno kod davatelja usluge obvezni ishoditi potvrdu o nepostojanju duga kojom je moguće preuzimanje kompostera. Prilikom ishođenja navedene potvrde korisnici će biti informirani o načinu preuzimanja kompostera. Potvrdu je moguće ishoditi u uredu Komunalnih djelatnosti d.o.o. svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 h do 11.00 h.